Research Scholars

2018

Name Roll No. Guide Status
Avinash Kumar Dubey 184076010 Dwaipayan Mukherjee
Geetgovinda Parida 184070012 -
Karim Shahbaz 184070015 Madhu Belur
Tarra Sudhakar 184070010 Dwaipayan Mukherjee
Vatsal Kedia 184070003 Debraj Chakraborty

2017

Name Roll No. Guide Status
Pagar Nikhil Ravindra 174070023 Amit Sethi
Phani Raj H 174070001 Debasattam Pal

2016

Name Roll No. Guide Status
Imrul Quais 164070001 Debasattam Pal

2015

Name Roll No. Guide Status
Aditya Dilip Chaudhari 154070001 Debraj Chakraborty
Vurukonda Sathish 154073003 Debraj Chakraborty, Siuli Mukhopadhyay

2014

Name Roll No. Guide Status
Sawant Vishal Sopan Jayshree 144070005 Debasattam Pal, Debraj Chakraborty
Mousumi Mukherjee 144070013 Debasattam Pal
Shana Moothedath 144070021 Prasanna Chaporkar, Madhu N. Belur Completed
Apurva Joshi 144074002 Debraj Chakraborty, Hoam Chung
Ramachandran C A 144070009 Virendra R. Sule

2013

Name Roll No. Guide Status
Chayan Bhawal 134070012 Debasattam Pal, Madhu N. Belur Completed
Deepak Anand 134070020 Amit Sethi
Sandeep Kumar 133074016 Madhu N. Belur
Suhail Shah 134070015 Vivek Borkar

2012

Name Roll No. Guide Status
Megha M. Kolhekar 124078002 Harish K. Pillai
Ashish Kothyari 124070013 Madhu N. Belur Completed

2011

Name Roll No. Guide Status
Sandeep K. T. 114070007 Harish K. Pillai
Chinmay Rajhans 114070009 Harish K. Pillai, Sachin Patwardhan

*Contact us if you want to connect your personal webpage here.